Contact Us


Shaksham - 1, Shaksham - 2
Badha Rahit Awasiya Vidyalaya Education City Jawanga,
Geedam District - Dantewada(C.G.)
 
Telephone: +91-9893949630, +91-9425262881
Email: shaksham@gmail.com